miercuri, 21 noiembrie 2012

Școala parinților


ŞCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE SILAŞI”
BECLEAN


nr 1272/20.09.2012

 
PROIECT PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT

1.      Date privind aplicanţii:
1.Nume şi prenume: MOLDOVAN RAVECA
Titular la: Şcoala Gimazială „Grigore Silaşi”  Beclean, BN
Specialiatea: învăţătoare
Tel./Fax: 0754 520266
E-mail: raveca_moldovan63@yahoo.com
Semnătură
2.Nume şi prenume: ARPĂŞTEAN DORINA
Titular la: Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, BN
Specialitatea: profesor
Tel/Fax:0744635999
E-mail:fam_arpastean@yahoo.com
                                                                                                Semnătura:


2. Tema/titlul proiectului:
„ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”

( ŞCOALA PĂRINŢILOR )

Domeniul: Educaţia civică


MOTO: „Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând
şi în cea mai mare măsură, oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă
părinţii şi educatorii”      A. S. Makarenko, „Cartea pentru părinţi”3.Colaboratori:
          Dir. prof.RUS VASILE GABRIEL- Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi”
          Psiholog prof.Orban Ioan- Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi
          Înv. Muntean Timea-Şcoala Generală Uriu4. Locul desfaşurării proiectului (unitatea / unităţile de învăţământ în care se derulează proiectul) :
    
Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, BN


5. Durata proiectului:
    
Octombrie 2012 – Iulie 2016

*cu raportare anuală  către CA de lucru: iunie 2013, 2014,2015,2016.6. Diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului / analiza SWOT

Puncte tari:
§  Cunoaşterea elevilor de către învățător /diriginte.
§  Cunoaşterea familiilor din care provin elevii.
§  Implicarea şi atragerea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii.
§  Asigurarea condiţiilor pentru activitatea şcolară de către unele familii.
§  Promptitudinea cu care răspund părinţii elevilor clşasei a IV-aA și a VII-aC la chemările şcolii.
Puncte slabe:
§  existenţa unor familii în care cel puţin unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate;
§  existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia elevilor, nu răspund nici la chemările şcolii ;
§  familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe copii;
§  părinţii nu sunt alături de copii în petrecerea timpului lor liber.
Oportunităţi:
§  Posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin implicarea tuturor factorilor educaţionali în procesul instructiv –educativ.
§  Creşterea de oferte educaţionale prin curriculum la decizia şcolii.
§  Diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea părinţior alături de elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea acestora.
§  Consilierea părinţilor de către dascăli, pentru  cunoaşterea copiilor şi înţelegerea problemelor dintre părinţi şi copii.
§  Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte educaţionale diferite, concursuri, festivaluri.
§  Contactul permanent al instituţiilor şcolare cu colectivele de părinţi şi alţi factori educaţionali din comunitate.
  • Realizarea de parteneriate eficiente intre instituţiile educaţionale şi familie
Riscuri/ameninţări:
§  Rezultate din ce în ce mai slabe ale elevilor la învăţătura.
§  Creşterea numărului elevilor  cu abandon şcolar.
§  Creşterea numărului de cazuri de indisciplină.
§  Creşterea instabilităţii emoţionale şi lipsa de comunicare a elevilor cu părinţii, învăţătorii, profesorii şi colegii.
§  Izolarea copiilor cu probleme comportamentale de către colegii de grup.


7. Contextul/justificarea proiectului (maxim ½ pagina) – utilizati statistici, informatii pe cele patru comportamente dorite cf. obiectivelor standard):
     Rolul şcolii devine din ce în ce mai important în societatea actuală. Realiza-rea unui parteneriat eficient profesor- elev- părinte este unul dintre dezideratele actuale ale  procesului instructiv- educativ.     
 Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă, atât la unii cât şi la ceilalţi. Pentru a preveni apariţia unor astfel de situaţii mi-am propus ca acţiunile acestui proiect să conducă la:  
    -dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de şcoală atât la părinţi cât şi la copii;                   -îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil, părinte – şcoală, copil - şcoală;
      -conştientizarea, de către părinţi, a importanţei pe care timpul liber îl are în
viaţa unui copil/tânăr şi cât de util este ca părinţii să se implice în modul în  care copiii lor petrec acest timp, sprijinind dezvoltarea personală a acestora;
      - desfăşurarea de activităţi comune: elevi, părinţi, educatori          
      -identificarea tuturor familiilor ce întâmpină probleme în creşterea şi educarea acestora.8. Obiectivul general (în acord cu planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ), obiectivele specifice (conform OM nr. 5106/01.09.2010, art. 11)
          Înlăturarea barierelor de comunicare între cadrele didactice şi părinţii ele-vilor, între părinţii  şi copiii acestora astfel încât să se creeze un mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit.

9.Obiectivele specifice ale proiectului:
ü  creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii a copiilor;
ü   înţelegerea mai bine a ceea ce se întâmplă în şcoală de către părinţi;
ü  obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură, indiferent de nivelul socio-economic, etnie sau de nivelul de educaţie al părinţilor;
ü  micşorarea numărului de absenţe;
ü  conştiinciozitate în efectuarea temelor de acasă;
ü  scăderea violenţei verbale şi fizice între elevi;
ü  implicarea părinţilor în colaborarea cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru crearea unui climat care să sprijine învăţarea, atât în şcoală cât şi în afara ei;
ü  implicarea părinţilor în petrecerea timpului liber de către copii.
ü  sa formeze un parteneriat  profesor- elev- părinte, în vederea menţinerii unei bune comunicări.

10. Descrierea colectivului de elevi (grupul ţintă din proiect):
               Elevii claselor: a IV-a A şi a VII-a C
       Clasa de elevi pe care o conduc -cls. a IV-a A, cuprinde un număr de 21 de elevi : 9 fete şi 12 băieţi. Împreună cu aceşti elevi, în anul şc.2011-2012  am editat volumul de creaţii literare  “Anotimpuri…”;  am imprimat albumul de colinde “Noi umblăm şi colindăm “ (anul şc. 2010-2011);  am participat la numeroase concursuri pe teme de: Matematică , Lb. şi lit. română, Ab. Practice, Ed plastică, de nivel naţional, în urma cărora am obţinut numeroase premii; am participat în fiecare an la Zilele Oraşului şi Zilele Europei cu dansuri moderne, pe scena oraşului nostru;  am derulat diverse proiecte educaţionale în care , o puternică implicare  au avut-o şi părinţii acestora. Împreună cu părinţii am derulat proiectul “Şcoala părinţilor”(în anul şc. 2011-2012) finalizându-l cu o interesantă revistă sub acelaşi nume.


11. Relevanţa proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect:
     Fondarea unei “reţele” de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia şi supravegherea  copiilor , subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării  şcoală –familie, dar şi a părinţilor între ei .
       Rolul acestui proiect este de a îmbunătăţi relaţiile dintre părinţi, copii şi şcoală

12. Complementaritatea cu alte proiecte/programe, experienta anterioara :
        
      În anul şcolar 2011-2012 am derulat, cu aceeaşi clasă de elevi, proiectul
„Şcoala părinţilor” , care s-a finalizat cu revista sub acelaşi nume şi la cererea părinţilor, dornici de-a mai învăţa câte ceva, am hotărât să continuăm acest proiect şi în acest an şcolar, implicând şi alţi părinţi  interesaţi, din şcoala noastră.


        13. Descrierea activităţilor propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate (se vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, orizontul de timp):
        A. Prezentarea proiectului: Exerciţiu de spargere a gheţii: PĂRINŢII COPIILOR – chestionar de cunoaştere a familiei copilului (fişa 1) Împărţirea mapelor ce cuprind descrierea proiectului şi a programului activităţilor   
Prezentarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului
Prezentarea programului de activităţi 
        B.MODUL I : CUNOAŞTEREA DE SINE   
         Exerciţiu de spargere a gheţii : VÂNĂTOAREA COMORILOR : fiecare participant primeşte o coală de hârtie, care se imparte în 6- 9 domenii, corespunzând unei preferinţe.  Prezentarea unor metode de stimulare a comunicării eficiente, bazate pe propria percepţie, dar şi pe felul cum suntem percepuţi de cei din jur : elevii  se impart în trei grupe , fiecare grupă având de lucrat cu una din următoarele metode : 
       1 .EU ÎN OGLINDA : fiecare participant trebuie să facă portretul moral al colegului din stânga, alegând cinci trasături semnificative 
       2.CINE SUNT EU ? (fişa 2)
          b.Discutarea metodelor propuse       
          c.Evaluarea zilei: fiecare participant va scrie pe un post-it cuvântul care îl reprezintă la sfârşitul acestui modul, urmând ca acestea să fie lipite pe o coală de flip-chart ( colaj) şi să fie expuse.
       C. MODUL II : ViolenŢa verbalĂ Şi fizicĂ În rÂndul elevilor 
    a. Exerciţiu de spargere a gheţii: ECUSONUL PERSONAL -  fiecare participant va primi un dreptunghi de hârtie colorată pe care îsi va trece pre-numele, în centru, iar în colţul din dreapta sus va scrie culoarea preferată, ur-mând ca apoi să argumenteze, în cadrul unei discutii, alegerea facută.                  b.Prezentarea suportului teoretic cu ajutorul videoproiectorului                      c.Întocmirea unui orar – pentru activităţi de intervenţie personalizată cu părinţii;
          D. MODULUL III : RELAŢIA PĂRINTE – ELEV- prezentare teoretică şi activităţi practice Prezentare: Psiholog şcolar prof.  Orban Ioan    Activităţi practice:  
     Elevii vor completa chestionarul “Familia: refugiu, închisoare sau şcoală a iubirii”(fişa 3)   
     OPTMIZAREA RELAŢIEI PĂRINTE – ADOLESCENT (FIŞA 4)                        - CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI -  
   OPTIMIZAREA RELAŢIEI PĂRINTE ADOLESCENT(fişa 5)                        - CHESTIONAR PENTRU ELEVI -  
           E. MODULUL iv : Relaţia profesor -  elev ; profesor – părinte  
       Profesor şi elev – parteneri în învăţare (prezentare teoretică -  fişa 6)            Prezentare: psiholog şcolar prof. Orban Ioan  
        Chestionar: Încearcă să fii sincer! (pentru elevi fişa 7)            Chestionar  COLABORAREA  ŞCOALĂ – FAMILIE  şi discutarea rezultatelor (fişa 8) 
        F. MODULUL v : Programul zilnic al elevului        Chestionar: Programul meu zilnic (fişa 9), semnat de părinţi şi discutat cu elevii;  
           Stabilirea unui program zilnic cât mai corect şi potrivit pentru vârsta pe care o au elevii.
      G. MODULUL VI : colegialitatea între elevi
    Invitat dir. Prof. Rus Vasile Gabriel
      Test de bună purtare (fişa 10) aplicat în fiecare săptămână - concluzii

14.Grafic activităţi:


Activitate/
subactivităţi
TERMEN  (2012/2013)

    Responsabili
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

1. Prezentarea proiectului

Elevi
părinţi
2. „Cunoaşterea de sine”

Înv. Moldovan  R.
Elevi cls IV ; VII
Psiholog Orban I.
3.”Violenţa verbală şi fizică asupra elevilor”

Înv. Raveca M.
Prof. Dorina A.
elevi
4. ”Relaţia părinte-elev”

Înv. Raveca M.
Prof. Dorina A.
Psih.  Orban I.
elevi
5.”Relaţia profesor- elev; profesor-părinte”

Înv. Raveca M.
Prof. Dorina A.
Psih.  Orban I.
elevi
6.”Programul zilnic al elevului”

Înv. Raveca M.
elevi
7.”Colegialitate între elevi”

Inv.Raveca M.

Psih. Orban I.
elevi
8. Evaluare finală

Înv.Raveca M.
Dir. Rus Vasile Gabriel
Psih. Orban Ioan
Prof. Dorina A.
Elevi
 

ROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PROPUSE


Nr. Crt.
Tema/ Conţinutul activităţii
Public ţinta
Data/ durata
Locul
Coordonator
1
Prezentarea proiectului:
ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!

38elevi
părinţi
1 ora
Octombrie
2012
Sala  de clasa

Inv. Raveca Moldovan
Prof. Dorina A.
Psih. Orban I.
Psih.Eva S.

2
CUNOAŞTEREA DE SINE -  
 activităţi practice
38elevi

2 ore
octombrie 2012
Sala  de clasa

Inv. Raveca Moldovan
Prof. Dorina A.
Psih.Orban I
Psih.Eva S.

3
Violenţa verbală şi fizică în rândul elevilor - prezentare teoretica
38elevi
părinţi
1 ora
decembrie 2012
CDI-ul şcolii
Înv. Raveca Moldovan
Agent Poliţe
Consilier şc.
Psiholog şc.

4
RELAŢIA PĂRINTE –ELEV prezentare teoretică şi activităţi practice

38părinţi
elevi

2 ore
ianuarie
2013
CDI-ul şcolii
înv.Raveca Moldovan
Prof. Dorina A. Psih. Orban I
Psih.Eva S.
5
Relaţia profesor -  elev ; profesor – părinte - prezentare teoretică şi activităţi practice

38părinţi
elevi

2 ore
februarie
2013
CDI-ul şcolii
Inv.Raveca M.
 Prof.Dorina A.
 Psih. Eva S.       Psih.Orban I.
6
Programul zilnic al elevului - activităţi practice
38părinţi
elevi
1 oră
Martie 2013
Sala  de clasa,

Inv.Raveca Moldovan
Prof. Dorina A
7
colegialitatea între elevi - prezentare teoretică şi activităţi practice
38elevi

1 oră
mai 2013

Sala  de clasa

Inv.Raveca M.
Consilier şcolar psiholog Orban Ioan
8
EVALUARE FINALĂ
38elevi
părinţi
1 ora
iunie
2013
CDI-ul şcolii
Înv.Raveca M.
Dir. Rus Vasile Gabriel
Consilier şcolar
Psih. Orban I.
Psih.Eva S.

15. Precizarea indicatorilor de realizare imediată (output), respectiv aceştia măsoară produsele şi serviciile realizate în cadrul proiectului şi sunt corelaţi cu activităţile şi obiectivele specifice ale proiectului,  precum şi precizarea  indicatorilor de rezultat (result) care  reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor şi avantajelor imediate şi directe ale proiectului pentru grupul ţintă şi sunt în relaţie cu obiectivul proiectului  şi a indicatorilor de impact (reprezintă consecinţele indirecte şi pe termen lung ale proiectului)
Rezultate:   
         îmbunătăţirea relaţiilor părinte – copil; părinte – şcoală; copil – şcoală,  în peste 90% din cazuri,  care să conducă la:
Ø obţinerea de rezultate mai bune la învăţătură (note mai mari)
Ø  micşorarea numărului de absenţe;
Ø micşorarea numărului de elevi ce vin cu temele nefăcute la şcoală;
Ø  scăderea numărului actelor de violenţă în care sunt implicaţi elevii.


16. Utilizarea TIC: (evaluare trimestriala urmarind indicatori cantitativi si calitativi, instrumente cu antet de proiect):
·        interasistenţe,
·        lectorate cu părinţii,
·        chestionare,
·         discuţii cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din şcoală


17. Procedura de autoevaluare a proiectului (periodicitate, instrumente, feedback de la elevi, părinţi, colegi etc.)/Plan de monitorizare si evaluare a rezultatelor: (evaluare trimestriala urmărind indicatori cantitativi si calitativi):


    Evaluare internă: se va face în urma fiecărei întâlniri, în urma fiecărei activităţi comune.
         Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate: portofoliu ce va cuprinde: chestionare completate (ale elevilor, profesorilor, părinţilor), concluzii şi direcţii de acţiune.   
     Evaluare externă – va viza măsurarea efectului asupra grupului ţintă:       -Elevii au note mai mari – sunt interesaţi mai mult de munca intelectuală.      -Micşorarea numărului de absenţe.  
-Familia este implicată în aproape toate problemele şcolii.
-Şcoala are rezultate mai bune în ceea ce priveşte educaţia elevilor.18. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului (gradul de trensferabilitate):

Posibilitatea  continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor.

17. Alte informatii relevante:
                                                                                                                                                       
BUGETUL PROIECTULUI:   
Surse de finanţare:   -veniturile şcolii   
                                 -sponsorizări din partea cadrelor didactice; părinţilorData: 20.09.2012

Dir. Prof. RUS VASILE GABRIEL                                          Coordonatorilor de proiect:
                                                                                            înv.MOLDOVAN RAVECA
                                                                                            prof. ARPĂŞTEAN DORINANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu